Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Templates

Keuze rechtsvorm

Alles over

Zakelijk

Lenen
Borgovereenkomst
Overeenkomst afzien van rente
Overeenkomst van geldlening met maandelijkse rentebetaling en aflossing
Renteloze overeenkomst van lening
Overeenkomst achtergestelde lening
Overeenkomst van kwijtschelding
Overeenkomst uitstel van rente
Bruikleenovereenkomst
Borgtochtovereenkomst voor onderneming
Verzoek om instemming overdracht belastingvordering aan een derde
Overeenkomst van cessie
Overeenkomst van cessie van een belastingvordering ter aflossing van een schuld
Huurkoopovereenkomst
Pandovereenkomst
Overeenkomst van geldlening met jaarlijkse rentebetaling en aflossing
Rekening-courantovereenkomst tussen BV’s
Aandeelhouders
Overeenkomst van koop en verkoop van aandelen
Akte van verpanding aandelen
Stemovereenkomst bij meerdere aandeelhouders
Besluit buiten vergadering - diverse zaken
Notulen van de algemene vergadering - diverse voorstellen
Notulen van de algemene vergadering voor de jaarlijkse vergadering van de BV
Volmacht verkoop en levering registergoed
Administratievoorwaarden bij een Stichting Administratiekantoor
Aandeelhoudersovereenkomst
Intentieovereenkomst koop en verkoop van aandelen
Aandeelhoudersovereenkomst (drie aandeelhouders)
Besluit tot ontbinding van een besloten vennootschap
Reglement raad van commissarissen
Notulen algemene vergadering - aanvulling dividenduitkering Stichting Administratiekantoor
Personeel en loon
Managementovereenkomst / aanvullende overeenkomst
Arbeidsovereenkomst tussen BV en statutair directeur
Ondernemen Vpb
Overeenkomst van verkoop van activa en passiva
Verzoek om zekerheid vooraf over juridische fusie
Verzoek om beëindiging fiscale eenheid
Verzoek om meegeven verliesverrekening aan ontvoegde dochter bij een fiscale eenheid
Verzoek om voorlopige teruggave i.v.m. verliesverrekening
Verzoek om fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Verzoek om vrijstelling winst i.v.m. juridische fusie van een deelneming als de moedermaatschappij de verkrijger is
Verzoek om zekerheid inzake verliesverrekening in een aantal benoemde gevallen
Verzoek om belastingplicht voor vrijgesteld lichaam
Verzoek om vaststelling opgeofferd bedrag van een deelneming
Verzoek om belastingvrije overdracht van een onderneming uit een stichting of vereniging in het kader van een bedrijfsfusie ex artikel 14, lid 2 Wet Vpb
Verzoek om omzetting van een vaste inrichting in een BV bij bedrijfsfusie ex artikel 14, lid 2 Wet Vpb
Verzoek om zekerheid omtrent de zakelijkheid van een bedrijfsfusie
Verzoek om vrijstelling van overdrachtswinst bij bedrijfsfusie als aanspraak bestaat op voorwaartse verliesverrekening
Verzoek om vrijstelling vennootschapsbelasting voor vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
Verzoek om verrekening belastingschulden van een fiscale eenheid
Verzoek om toepassing van artikel 15ae lid 1 onderdeel c Wet VpB bij een latent liquidatieverlies ingeval van uitbreiding van een bestaande fiscale eenheid of opname in een nieuwe fiscale eenheid
Verzoek om bedrijfsfusie in geval van artikel 14, lid 2 Wet Vpb
Verzoek om termijnverlenging met maximaal 3 maanden tussen economische levering en juridische levering in geval van een fiscale eenheid Vpb
Verzoek om fiscale eenheid coöperatie
Overeenkomst inzake onderlinge verrekening van vennootschapsbelasting bij een fiscale eenheid
Verzoek meegeven verliezen bij splitsing
Verzoek om toepassing verliescompensatie als oorspronkelijke aandeelhouder de aandelen terugkoopt
Onderneming starten
Overeenkomst van commanditaire vennootschap met twee firmanten
Overeenkomst van commanditaire vennootschap met drie of meer firmanten
Geheimhoudingsovereenkomst
Intentieverklaring tot oprichting BV (storting in natura/één oprichter)
Voorovereenkomst tot oprichting BV (storting in geld/meerdere oprichters)
Voorovereenkomst tot oprichting BV (storting in natura/meerdere oprichters)
Bekrachtiging van rechtshandelingen door de vennootschap, in wier naam rechtshandelingen vóór de oprichting zijn verricht
Volmacht oprichting vennootschap
Acceptatie voorwaarden beschikking terugwerkende kracht ruisende inbreng
Verzoek tot registratie voorovereenkomst of intentieverklaring
Verzoek om terugwerkende kracht bij ruisende inbreng
Verzoek om geruisloze inbreng onderneming in BV
Verzoek om zekerheid omtrent de zakelijkheid van een juridische splitsing
Verzoek om zekerheid omtrent de zakelijkheid van een aandelentransactie binnen 3 jaar na een juridische splitsing
Verzoek om vrijstelling winst bij juridische splitsing ingeval van aanspraak op voorwaartse verliesverrekening
Verzoek om vrijstelling winst bij juridische afsplitsing ex artikel 14a lid 3 Wet Vpb
Verzoek meegeven verliezen bij afsplitsing
Verklaring acceptatie voorwaarden beschikking artikel 14a, lid 3 Wet Vpb (meegeven van verliezen na een juridische splitsing)
Intentieverklaring tot oprichting BV (storting in natura/één holding BV als oprichter)
Ondernemen IB
Koopovereenkomst van de economische eigendom van een onroerende zaak
Koopovereenkomst roerende zaak
Verzoek om investeringsaftrek bij transactie door dga met eigen BV
Inbrengbeschrijving van een onderneming in een BV
Onderneming stoppen
Overeenkomst van koop en verkoop van aandelen met glijclausule en garanties
Voorovereenkomst tot geruisloze terugkeer (door meerdere aandeelhouders)
Intentieverklaring tot oprichting BV (storting in geld/één oprichter)
Verzoek om doorschuiving aanmerkelijkbelangwinst in verband met artikel 14c Wet Vpb
Verzoek om doorschuiving TBS-vermogen bij geruisloze terugkeer uit de BV
Verzoek om zekerheid vooraf over aandelenfusie
Verzoek om zekerheid vooraf over juridische splitsing
Verzoek om vaststelling terugkeerreserve bij geruisloze terugkeer uit BV
Verzoek om vaststelling liquidatieverlies bij voortzetting onderneming van de geliquideerde deelneming
Verzoek om geruisloze omzetting rechtspersoon
Verzoek artikel 14c Wet Vpb 1969 (geruisloze terugkeer uit de BV)
Verzoek om zekerheid omtrent de zakelijkheid van een aandelentransactie binnen 3 jaar na een bedrijfsfusie
Verzoek om meegeven van verliezen bij einde belastingplicht door bedrijfsfusie
Verzoek om vrijstelling winst bij juridische fusie ingeval van aanspraak op voorwaartse verliesverrekening
Verzoek om zekerheid omtrent de zakelijkheid van een juridische fusie
Verzoek om verrekening nafusieverlies met voorvoegingswinst van verdwenen BV
Verzoek om meegeven verliescompensatie aan verkrijgende vennootschap bij juridische fusie
Verzoek om achterwege laten van overdrachtsbelasting bij inbreng van een onderneming in een bestaande BV
Verzoek om handhaving bedrijfsopvolgingsfaciliteit van artikel 35b SW bij omzetting van een BV in een eenmanszaak
Verklaring van aanmerkelijkbelanghouder dat bij fusie verkregen aandelen in de plaats treden van de vervreemde aandelen (onderdeel 5.1.2 Standaardvoorwaarden geruisloze omzetting)
Werkruimte en bedrijfspanden
Huurovereenkomst bedrijfsruimte
Verzoek om teruggaaf overdrachtsbelasting ex artikel 19 WBR
Overeenkomst koop van een bedrijfspand
Huurovereenkomst niet publiek toegankelijke bedrijfsruimte
Huurovereenkomst bedrijfsinventaris/machines
Bedrijfskosten en investeren
Verklaring voor toepassing investeringsaftrek bij een gevormde herinvesteringsreserve
Verzoek om ontheffing uitgesloten verplichtingen investeringaftrek
Verzoek om samenvoeging investeringen bij samenwerkingsverband voor bepaling overschrijden drempelbedrag voor de KIA, EIA en MIA
Verzoek om toestaan afwijkende verdeelsleutel bij investeringsverplichtingen van vennoten
Auto en vervoer
Verzoek om teruggaaf van motorrijtuigenbelasting in bepaalde situaties
Aangifte en betalen zakelijk
Verzoek om winst in vreemde valuta te mogen berekenen
Verzoek om toepassing hardheidsclausule in bepaalde gevallen binnen de overdrachtsbelasting
Verzoek voor fiscaal vertegenwoordigerschap voor de assurantiebelasting
Verzoek om verrekening belastingschulden bij uitstel van betaling
Verzoek om uitstel van betaling
Verzoek om uitstel van betaling bij staking door overheidsingrijpen
Verklaring machtiging Uitstelregeling belastingconsulenten
Verklaring beëindiging machtiging Uitstelregeling belastingconsulenten
Bezwaar en beroep
Vaststellingsovereenkomst voor schikking geschil
Controle en toezicht
De FIOD op bezoek: verklaring verhoor verdachte