Keuze rechtsvorm

Alles over

Corona: maatregelen voor particulieren en zorg

Over dit thema

Noodpakket 1.0

Het kabinet heeft bij brief van 17 maart 2020 een pakket aan uitzonderlijke economische maatregelen ingevoerd om de financiële en economische effecten van het coronavirus in de komende periode zo veel mogelijk te beperken. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt maandelijks steun via miljarden euro’s. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Daarnaast zijn er op 24 april belastingmaatregelen ingevoerd (zie de opsomming hieronder).

Aanvullende maatregelen vanwege de coronacrisis na 17 maart 2020

Na 17 maart 2020 heeft het kabinet regelmatig aanvullende steunmaatregelen bekendgemaakt voor particulieren. Deze zijn deels niet fiscaal en bieden dan veelal inkomensondersteuning of versterking van de liquiditeitspositie. Ook op het gebied van contacten met de overheid, meer specifiek met betrekking tot procedures die zien op aanvragen, verzoeken, bezwaren en beroep, zijn vanwege het Coronavirus, specifieke maatregelen getroffen. Verder is wetgeving in de maak die een wettelijke basis gaat vormen voor allerlei (nood)maatregelen die de maatschappij beogen te beschermen maar tevens allerlei beperkingen van (grondwettelijke) vrijheden inhouden. Tot dusver berusten veel van deze maatregelen op noodverordeningen op lokaal of centraal niveau zonder dat er een goede wettelijke basis en parlementaire controle voorhanden is.

Noodpakket banen en economie 2.0

Bij brief van 20 mei 2020 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-noodpakket-2.0 heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 bekendgemaakt. Diverse maatregelen zijn daarbij met drie maanden verlengd. Vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus, gelden voor ondernemers en werkenden de komende periode dus ook nog financiële ondersteuningsregelingen. Deze regelingen blijven volgens het kabinet nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is echter meer gericht en heeft daardoor op onderdelen gewijzigde voorwaarden. Doel is om zoveel mogelijk banen te behouden. Daarvoor is volgens het kabinet nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Alle nieuwe of verlengde regelingen staan vermeld in de brief van het kabinet van 20 mei.

Voor de steunmaatregelen hanteert het kabinet als volgorde:
- Er wordt bij voorkeur steun geboden in de vorm van generieke steunmaatregelen. Daarbij wordt ingezet op het behoud van zoveel mogelijk banen, het overbruggen van deze moeilijke periode waar dat zinvol is, en ten slotte op het bieden van vangnetten. Deze generieke maatregelen genieten de voorkeur boven sectorale en individuele maatregelen, omdat zij zo veel mogelijk marktverstoringen voorkomen en een gelijk speelveld waarborgen.
- Waar blijkt dat generieke steunmaatregelen in bepaalde sectoren onvoldoende soelaas bieden, wordt sectorale steun overwogen.
- In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om individuele bedrijven of organisaties te ondersteunen. Het kabinet maakt hierin een zorgvuldige afweging en stelt strikte voorwaarden aan steun aan deze bedrijven.

Na de verlengingsperiode van drie maanden
Het kabinet gaat de komende maanden monitoren hoe de pandemie en de economie zich ontwikkelen en zal zich richting Prinsjesdag beraden op basis van de dan beschikbare informatie welke stappen en maatregelen vervolgens passend en haalbaar zijn. Het kabinet merkt in de brief van 20 mei voorts al op, bezuiniging in de huidige fase van de crisis onverstandig te vinden.

Uitbreiding noodpakket banen en economie 2.0

In een brief van 28 mei heeft het kabinet bekend gemaakt het ‘noodpakket 2.0’ verder uit te breiden:
- Alle maatregelen lopen een maand langer door, dus nu tot 1 oktober. Dit geeft volgens het kabinet tijd en ruimte om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase.
- De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) is verhoogd van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000 voor de komende vier maanden (was 3 maanden). De TVL is bedoeld voor MKB-ondernemers om de vaste materiële kosten te kunnen betalen.
- Het beschikbare budget voor de tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL) is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen). De COL is bedoeld voor de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups).

Steun- en herstelpakket 3.0

Middels een Kamerbrief (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/08/28/kamerbrief-steun--en-herstelpakket-voor-ondernemers-en-werkenden) heeft het kabinet eind augustus 2020 bekendgemaakt dat er een nieuw steun- en herstelpakket zal gaan gelden met ingang van 1 oktober 2020. Dit pakket bestaat uit drie pijlers:

1) Continueren van de steun: De NOW, Tozo en TVL worden met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. De NOW en de Tozo worden richting de zomer in fases verantwoord, aangescherpt en specifieker gericht, met meer ruimte voor herstructurering als die nodig is. Voor de TVL wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd en wordt in 2021 de regeling verder aangescherpt naar de bedrijven die de steun het hardst nodig hebben. Naast deze drie instrumenten, blijven de maatregelen die ondernemers van liquiditeit kunnen voorzien, beschikbaar. Daarnaast is er aanvullende, sectorale steun voor sectoren die zwaar worden geraakt door contactbeperkingen.

2) Stimuleren en investeren waar dat kan: Publieke investeringen worden versneld en private investeringen worden aangejaagd. Ook zet het kabinet in op een gezonde solvabiliteitspositie van Nederlandse bedrijven en worden investeringen in innovatie gestimuleerd. Daarmee behouden en creëren ze niet alleen nu werkgelegenheid, maar zorgen ze ook voor nieuwe banen en meer welvaart later. Dit deel van het pakket hangt nauw samen met het maatregelen uit de Miljoenennota en het Nationaal Groeifonds, waarover de Kamer uiterlijk op Prinsjesdag wordt geïnformeerd.

3) Ondersteunen waar aanpassing nodig is: Met meer dan € 1 miljard aan extra middelen krijgen sociale partners, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en scholen de ruimte om mensen van wie werk onder druk staat of die hun rekeningen niet meer kunnen betalen perspectief te bieden. Hiervoor zet het kabinet in op goede begeleiding van werk(loosheid)naar werk, (om)scholing en ontwikkeling, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Aanvullend Sociaal pakket

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet een omvangrijk steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie gepresenteerd. Verder trekt het kabinet € 1,4 miljard uit voor een sociaal pakket. De uitwerking van dit sociaal pakket is door Minister Koolmees uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z17050&did=2020D36950).

Het sociaal pakket bestaat uit de volgende vier bouwstenen:
1. Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk;
2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk;
3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid;
4. Aanpak van armoede en schulden;

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Uitstelregeling belastingconsulenten

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Box 1: Eigen woning

IB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19833 - 29-09-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-20122 - 22-09-2020

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-9594 - 06-05-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16809 - 05-08-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

...Meer

Nieuws

Nieuws

Besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-20588 - 29-09-2020

Nieuws

Noodpakket 2.0 met 1 maand verlengd tot 1 oktober 2020

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000074009 - 28-05-2020

Nieuws

Kamerbrief aankondiging btw nultarief op mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000088920 - 13-05-2020

Nieuws

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200520 - 20-05-2020

Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 / nota n.a.v. het verslag

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 20-05-2020

Nieuws

Verlenging overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 28917 - 27-05-2020

Nieuws

Overeenstemming over hoofdlijnen corona steunmaatregelenpakket 3.0

Alg / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200828 - 28-08-2020

Nieuws

OESO analyse van belastingverdragen en de gevolgen van de covidcrisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - geen - 03-04-2020

Nieuws

Kamerbrief Eerste Kamer over Noodpakket 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE/20150419 - 22-05-2020

Nieuws

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200625 - 24-06-2020

Nieuws

Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000080433 - 24-04-2020

Nieuws

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000058604 - 24-04-2020

Nieuws

Pensioen in tijden van coronacrisis

Alg / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20200430 - 30-04-2020

Nieuws

Overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 25956 - 08-05-2020

Nieuws

Beleidsbesluit 14 april 2020 inzake fiscale maatregelen coronacrisis

Alg / Auto / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200416 - 16-04-2020

Nieuws

Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld i.v.m. corona

Alg / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200619-2 - 19-06-2020

Nieuws

Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000073661 - 23-04-2020

Nieuws

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis (24 april 2020)

Alg / IB / LB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200424 - 24-04-2020

Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000066080 - 20-05-2020

Nieuws

Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE-AEP/20148518 - 20-05-2020

Nieuws

Goedkeuringsbesluit btw-nultarief mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-10789 - 19-05-2020

Nieuws

Verlenging overeenkomst met België inzake grensarbeiders i.v.m. COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - Staatscourant 45202 - 27-08-2020

Nieuws

Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Alg - Bericht Ministerie van SZW - CE-AEP - 28-08-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de fiscale maatregelen i.v.m. coronavirus

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-00001014002020- 0000101400 - 15-06-2020

Nieuws

Bijzonder uitstel van betaling na 1 oktober 2020

Alg - Belastingdienst - geen - 28-08-2020

Nieuws

Regeling tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000061136 - 11-06-2020

Nieuws

Commentaar Orde op wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 15-05-2020

Nieuws

Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200625 - 25-06-2020

...Meer